Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden.

Artikel 1: Algemeen

1. Herodakkapellen B.V. is de handelsnaam van de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht met als doel het verrichten van algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, waaronder het plaatsen van dakkapellen. Herodakkapellen is gevestigd aan de Bergakkerweg 46 te (8071 CG) Nunspeet en staat ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 88140814.

2. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die (rechts)personen beroepen die direct of indirect aan Herodakkapellen B.V. verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Herodakkapellen B.V. zijn betrokken.

3. Herodakkapellen B.V. is bevoegd bij de uitvoering van het werk derden in te schakelen.

4. Herodakkapellen B.V. is bevoegd de bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 2: Offerte

1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht. De offerte heeft een geldigheidsduur van twee maanden, gerekend vanaf de dag waarop de offerte is uitgebracht. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het door Herodakkapellen gedane aanbod zoals verwoord in de offerte.

2. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat vermeld, zijn de daarin opgenomen prijzen exclusief eventuele kosten voor publiekrechtelijke ontheffingen, leges, bebordingen, verkeersplannen en de verwijdering van asbest.

 

Artikel 3: Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke of elektronische aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.

2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Herodakkapellen tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

3. Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen zal Herodakkapellen B.V. in goed overleg met opdrachtgever een opleverdatum bepalen. Deze datum is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van partijen en de levertijd van de benodigde producten en materialen.

 

Artikel 4: Vergunning

1. Opdrachtgever zorgt dat Herodakkapellen B.V. tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de benodigde vergunningen. Het niet (tijdig) verkrijgen van de benodigde vergunningen is voor rekening en risico van opdrachtgever.

3. De aan de overheidsinstantie verschuldigde (leges)kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

4. Herodakkapellen B.V. wacht in beginsel met het bestellen van producten en materialen totdat de benodigde gegevens en goedkeuringen zijn verkregen.

5. Indien partijen zijn overeengekomen dat Herodakkapellen B.V. de benodigde vergunningsaanvraag (laat) verricht(en), blijft opdrachtgever de in dat kader overeengekomen prijs verschuldigd ongeacht of de vergunning wel of niet wordt verleend. Herodakkapellen B.V. dient de vergunningsaanvraag bij de overheidsinstantie pas in nadat opdrachtgever daarvoor schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven.

6. Opdrachtgever verklaart dat het object waarin of waaraan Herodakkapellen B.V. werkzaamheden zal verrichten voorafgaand aan de start van daarvan vrij is (gemaakt) van asbesthoudend materiaal.

 

Artikel 5: Overmacht

1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan Herodakkapellen B.V. niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent wettelijk is bepaald, onder meer verstaan de omstandigheid dat door Herodakkapellen ingeschakelde derden waarvan Herodakkapellen B.V. afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van benodigde gegevens, producten of materialen, wegblokkades, stakingen en overheidsmaatregelen.

3. In geval van overmacht spant Herodakkapellen B.V. zich in om zijn verplichtingen alsnog zo spoedig mogelijk na te komen. Indien de overmachtssituatie langer dan twee maanden voortduurt, zijn partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.

4. Opdrachtgever heeft in geval van (ontbinding wegens) overmacht geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Alle producten en materialen blijven in eigendom van Herodakkapellen totdat de opdrachtgever de volledige aanneemsom heeft voldaan.

 

Artikel 7: Facturatie

1. Herodakkapellen B.V. factureert voorafgaand aan de dag van oplevering. Normaliter wordt de factuur in de week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden enkel per e-mail verzonden naar opdrachtgever.

2. Betaling door opdrachtgever dient uiterlijk op de dag van oplevering te geschieden. Bij overschrijding van deze fatale betalingstermijn is opdrachtgever zonder aanmaning de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

3. Bij uitblijven van betaling is de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Herodakkapellen B.V. brengt hiervoor het bedrag conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening bij opdrachtgever.

 

Artikel 8: Oplevering

1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer Herodakkapellen B.V. heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Het werk wordt normaliter opgeleverd op de dag van plaatsing, aangezien de plaatsing normaliter op één werkdag wordt afgerond. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door partijen te ondertekenen opleveringsformulier opgemaakt.

2. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.

3. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft de volledige aanneemsom verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Herodakkapellen B.V. kan worden toegerekend.

4. Vanaf het moment van oplevering is Herodakkapellen B.V. ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Herodakkapellen B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de onder artikel 1 lid 3 genoemde derden veroorzaken.

2. Herodakkapellen B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een besluit van de overheidsinstantie om de benodigde vergunningen niet (tijdig) te verlenen.

3. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht van Herodakkapellen B.V. is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico.

4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder lid 3 van dit artikel genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,- of, indien de door Herodakkapellen B.V. in rekening gebracht aanneemsom hoger is, tot een bedrag gelijk aan de aanneemsom (exclusief de omzetbelasting) met een maximum van € 5.000,-.

5. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van Herodakkapellen B.V. geldt de onder de leden 3 en 4 van dit artikel opgenomen beperking niet.

 

Artikel 10: Opzegging

1. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Herodakkapellen B.V. heeft in een dergelijk geval recht op de volledige aanneemsom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten.

2. Herodakkapellen B.V. zendt de opdrachtgever enkel per e-mail een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge diens opzegging verschuldigd is.

3. Opdrachtgever dient de eindafrekening binnen 14 dagen na ontvangst te betalen. Bij overschrijding van deze fatale betalingstermijn is opdrachtgever zonder aanmaning de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

 

Artikel 11: Garantie

1. Mits het werk door opdrachtgever normaal is gebruikt en het nodige onderhoud is verricht, verstrekt Herodakkapellen B.V. aan opdrachtgever de volgende garanties op de door Herodakkapellen B.V. geleverde en gemonteerde onderdelen:
– 10 jaar op de bouwkundige constructie van de dakkapel.
– 10 jaar op nieuwe kunststof kozijnen en kunststof bekleding.
– 5 jaar op nieuwe hardhouten kozijnen en hardhouten bekleding.
– 2 jaar op nieuwe rolluiken, screens, horren en roosters.
– 2 jaar op nieuwe dakramen.
– 1 jaar op nieuw hang- en sluitwerk.
– 1 jaar op de montage van de reeds aanwezige en verplaatste dakramen en dakdoorvoeren.

2. De onder lid 1 van dit artikel genoemde garantietermijnen vangen aan op het moment dat het werk is opgeleverd conform artikel 8.

3. De gegeven garantie geldt enkel en alleen onder de voorwaarde dat opdrachtgever (tijdig) voldoet aan de op hem rustende verplichtingen conform de artikelen 7 en 12.

4. De gegeven garantie vervalt indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming zijdens Herodakkapellen B.V. (herstel)werkzaamheden aan het werk uitvoert of laat uitvoeren door derde(n).

 

Artikel 12: Klachtplicht, verjaring en verval

1. Voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet reeds had moeten ontdekken, geldt dat de opdrachtgever geen beroep op deze gebreken kan doen indien hij niet binnen bekwame tijd, en in ieder geval binnen 14 dagen, nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken daarover bij Herodakkapellen B.V. heeft geprotesteerd.

2. Alle rechtsvorderingen en verweren wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaren door verloop van één jaar nadat opdrachtgever daarover heeft geprotesteerd.

3. Alle vorderingsrechten vervallen twee jaar na de dag waarop opdrachtgever met het bestaan daarvan bekend werd.

 

Artikel 13: Privacy

Herodakkapellen verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke (bijzondere) persoonsgegevens. De wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt staat beschreven in de privacyverklaring (https://herodakkapellen.nl/privacy/).

Artikel 14: Geschillen

1. Alle rechtsverhoudingen tussen Herodakkapellen en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

2. Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank Gelderland (locatie Apeldoorn).